Algemene voorwaarden C-Coaching en Training 

C-Coaching voor maatwerk trainingen, coachingtrajecten, ademsessies en andere activiteiten op het gebied van mentale, emotionele en fysieke begeleiding.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten door C-Coaching en Training (hierna C-Coaching genoemd). Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door C-Coaching schriftelijk zijn aanvaard.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de opdrachtgever of deelnemer zich direct of indirect bij C-Coaching heeft aangemeld voor maatwerk coachingtrajecten, trainingen, Epiphora methode sessies, ademsessies en andere activiteiten op het gebied van mentale, emotionele en fysieke begeleiding. C-Coaching heeft inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Deze webshop behoud zich aan alle voorwaarden van koop en verkoop.

C-Coaching is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt. Indien de opdrachtgever of deelnemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat C-Coaching tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde
opdracht geld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– C-Coaching: het bedrijf C-Coaching en Training | Training | (Adem)Coaching |;
– De opdrachtgever: de contractpartner van C-Coaching;
– De opdracht: iedere overeenkomst van C-Coaching tot het leveren van producten en diensten aan
opdrachtgever;
– De offerte: een schriftelijke aanbieding van door C-Coaching te leveren producten en diensten,
gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

Artikel 2- Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan ademsessies, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3 Facturering
Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant of digitale bankovermaking te worden voldaan, volgens de gemaakte afspraak. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Soms is het mogelijk het bedrag in termijnen te betalen als dit op de factuur wordt vermeld.. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door C-Coaching en zullen incasso en overige kosten voor rekening van de deelnemer zijn.

Artikel 4- Tijdstip en plaats van de coaching/training/ademsessie
Het volgen van maatwerk coachingtrajecten, trainingen, Epiphora methode sessies, ademsessies en andere activiteiten op het gebied van mentale, emotionele en fysieke begeleiding kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan telefonisch, via de website, social media of per mail gecommuniceerd. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer(s). Indien C-Coaching niet in staat is de activiteit te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is C-Coaching bevoegd om te bepalen dat de activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.

Artikel 5- Kwaliteit aangeboden activiteiten
Op C-Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de activiteit wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde health professional.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
C-Coaching is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. C-Coaching is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. C-Coaching is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. Voor sommige mensen is een ademsessie niet geschikt. Contra-indicaties voor het deelnemen aan een ademsessie zijn:

  • Glaucoom (verhoogde oogboldruk)
  • Epilepsie
  • Recent hartaanval
  • Recente hersenbloeding
  • Zwangerschap
  • Wanneer sprake van ernstig depressieve periode en gebruik van antidepressiva
  • Psychose gevoeligheid

C-Coaching is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7- Ontbinding, annulering en afmelding
Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de aangeboden activiteiten kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De coaching- Epiphora of ademsessie zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze
binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het factuurbedrag kan niet worden teruggevorderd. Wanneer de deelnemer eerder wenst te stoppen met een traject en hij/zij medisch gezien wel in staat is om te verschijnen en deelnemen aan de sessies is, blijft hij/zij betaling plichtig voor het nog te verschuldigde factuurbedrag wat openstaat voor de rest van het traject. Kan de deelnemer niet verschijnen, dan wordt de afspraak naar een ander moment verplaatst.

C-Coaching werkt altijd op afspraak, die in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden voor 1 op 1 coaching afspraken kan tot 1 werkdag voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak en binnen kantoortijden. De afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen 1 werkdag voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal C-Coaching de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer. Afmelden voor trainingen, workshops, opleidingsweken of retraite-weekenden kan tot 1 maand van te voren. Wanneer de deelnemer zich voor bovengenoemde groepsactiviteiten of een deel daarvan, afmeldt binnen de 1 maand voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende groepsactiviteit of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal C-Coaching 100% de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende groepsactiviteit kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen C-Coaching en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen C-Coaching en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van C-Coaching. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van C-Coaching om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

Voorwaarden voor organisaties zijn op te vragen bij C-Coaching: info@c-coaching.nl